Wat is windenergie?

We schrijven veel over onze WES-windmolens, maar in deze blog richten we ons niet op onze eigen kleine en middelgrote windmolens. In deze blog gaan we een stapje terug en delen we basisinformatie over wind en windenergie.

Tekening van een boom in de wind

Wat is wind en hoe ontstaat het?

Onze atmosfeer bestaat uit meerdere luchtlagen, elk met een eigen temperatuur en luchtdruk. Wanneer koude en warme lucht elkaar ontmoeten, ontstaat er een beweging die we wind noemen. Koude lucht daalt terwijl warme lucht stijgt. Dit veroorzaakt een verandering in het massamiddelpunt van de lucht, waarbij de potentiële energie van de zwaartekracht wordt omgezet in kinetische energie van de lucht.

Lucht beweegt altijd van een hoge luchtdruk naar een lage luchtdruk. Vanwege de rotatie van de aarde waait de wind niet alleen in een rechte lijn. Wanneer er weinig lucht is op een bepaalde locatie, ontstaat er een sterke wind.

Uitleg stijgende en dalende lucht

Van wind naar windenergie

De beweging van de lucht zorgt ervoor dat de wieken, ook wel rotorbladen genoemd, van een windmolen gaan draaien. Deze draaiende beweging wordt vervolgens door een generator omgezet in elektriciteit. Windenergie is dus de groene energie die wordt opgewekt door de wind die de wieken van windmolens in beweging brengt.

Meer informatie achter de technologie achter onze windmolens

Windenergie raakt nooit op

Windenergie wordt gegenereerd door de beweging van lucht en is een schone energiebron. Het is een vorm van energie die nooit uitgeput raakt, in tegenstelling tot fossiele brandstoffen zoals olie, kolen en gas.

Kleine windmolen 25 meter

Voordelen van windenergie

  1. Wind is energie uit een hernieuwbare energiebron, dit betekent dat het niet kan worden uitgeput. Zolang er wind is, kan er energie worden opgewekt.
  2. Windenergie is milieuvriendelijk: Windenergie is een schone energiebron en veroorzaakt geen luchtvervuiling, zoals de uitstoot van broeikasgassen of schadelijke stoffen die bijdragen aan klimaatverandering en luchtkwaliteitsproblemen.
  3. Windenergie vermindert de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen. Immers, door windenergie te gebruiken, kunnen we de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen verminderen, zoals olie, kolen en gas. Dit helpt bij het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen en het beperken van klimaatverandering.
  4. Windenergie is een duurzame energiebron, omdat wind altijd beschikbaar is, zij het met variaties in intensiteit. Hierdoor kan het een betrouwbare bijdrage leveren aan de energiebehoefte, vooral wanneer het wordt gecombineerd met andere vormen van duurzame energie.
  5. Windenergie creëert werkgelegenheid en economische voordelen: De windenergiesector creëert banen in de bouw, de productie van windturbines, het onderhoud en de exploitatie van windparken. Dit draagt bij aan economische groei en stimuleert lokale gemeenschappen.
  6. Windmolens kunnen op verschillende locaties worden geplaatst, waaronder landelijke gebieden, kustgebieden en offshore. Ze nemen relatief weinig ruimte in beslag en erfmolens kunnen worden geïntegreerd in agrarische gebieden, waardoor het land multifunctioneel kan worden gebruikt.
  7. Lagere operationele kosten op de lange termijn: Hoewel de initiële investeringskosten voor de bouw van windturbines hoog kunnen zijn, zijn de operationele kosten op de lange termijn relatief laag. Wind is immers een gratis en hernieuwbare energiebron, wat bijdraagt aan lagere energiekosten op de lange termijn.

Het combineren van bovenstaande voordelen maakt windenergie een aantrekkelijke en duurzame optie voor het opwekken van elektriciteit.

Installatie van de wieken van de WES Erfmolen

Energie uit wind versus energie uit zon

Zowel zonne-energie als windenergie zijn hernieuwbare energiebronnen die niet opraken. De zon gaat vanavond onder, maar komt morgen weer op. Dat is het verschil met windenergie. Wind waait ongeacht het dag- en nachtritme, hoewel er wel periodes zijn met meer of minder wind. Wat betreft zonne-energie is deze alleen beschikbaar overdag en op onbewolkte dagen. Windenergie is daarmee een constantere energiebron, zowel gedurende de dag als gedurende het jaar.

Lees hier alles over de keuze tussen een windmolen en zonnepanelen

De toekomst

Zoals eerder genoemd, raken fossiele brandstoffen zoals gas en diesel op. Bovendien dragen deze brandstoffen bij aan CO2-uitstoot. Onze energievraag stijgt als gevolg van elektrificatie en bevolkingsgroei. Het is van cruciaal belang om energie te besparen en zoveel mogelijk duurzame energiebronnen te benutten die niet opraken.

Een vraag aan u als lezer

Bij WES maken we gebruik van windenergie om onze molens te laten draaien. Maar welke energiebron heeft uw voorkeur?