Veelgestelde vragen

De turbine

Een turbine met 2 bladen (of wieken) is goedkoper, heeft minder afval op einde van de levensduur, vergt minder onderhoud, produceert minder slagschaduw én behoeft slechts 1 kraan bij installatie. Het aller belangrijkste is wel dat niet de 2 bladen bepalend zijn voor de opbrengst, maar de diameter van de wieken. En die is bij onze WES boerenerf molens 20 meter. Goed voor een opbrengst van ca 125.000 kWh per jaar bij een gemiddelde windsnelheid van 5 m/s.

De rotordiameter is hetzelfde als de afstand van het ene uiteinde van een wiek tot het andere. Het is met andere woorden de doorsnede van de cirkel die de wieken maken als ze rond draaien.

Bij windmolens met dezelfde ashoogte, wordt de opbrengst voornamelijk bepaald door de lengte van de bladen en dus de rotordiameter. Bij langere bladen, gaat de molen al bij een lagere windsnelheid draaien en dus energie produceren.

Deze grote rotor wordt bij de WES molen gecombineerd met een zware generator van 72 kW. De combinatie van de rotor en generator zorgt voor een aanzienlijk hogere productie door de WES erfmolen dan andere boerenerfmolens. De windmolen is wel gewoon toepasbaar op een 3x80A aansluiting.

De boeren erfmolen, de WES50, is verkrijgbaar op ashoogtes van 15, 18, 24 en 30 meter. Hoe hoger de ashoogte, des te hogere windsnelheid en jaarproduktie van de molen.

De plaatselijke regelingen zijn bepalend voor de maximale ashoogte van de erfmolen.

Wij leveren standaard de molens in wit/WES blauw. In Calais staat een witte molen, op Peter Island zijn de masten blauw, in Schotland plaatsten we grijze molens, allemaal op verzoek van de klant. Onze erfmolen is uitgevoerd met een blauwe nacelle en witte bladen. Op verzoek (en tegen een meerprijs) kunt u hiervan afwijken.

De nacelle, dus de kop van de WES boeren erfmolen is standaard verkrijgbaar in ‘vierkant’ model. Daarnaast leveren wij deze ook met een ronde kop.
Voordeel van de vierkante kop is dat deze voordeliger is, en dat onze techniciëns het prettiger werken vinden onder een vierkante kap. Zij hebben meer werk- en bewegingsruimte in turbines met een vierkante kop.

Een eigen erfmolen zorgt voor eigen opwek van elektriciteit. Als agrariër wordt u daarmee onafhankelijker van een energie leverancier, en daarmee van de fluctuerende en hogere prijzen.

Naast dit financiële voordeel, verduurzaamt u met een eigen erfmolen uw bedrijfsvoering.

Belangrijkste voordeel van een boerenerf-windmolen t.o.v. bijvoorbeeld zonnepanelen is dat een windmolen ook tijdens de niet-zonuren energie opwekt, denk vooral aan de winter en de nachten. Veel agrariërs hebben juist tijdens de niet-zonuren energie nodig. Een kleine windmolen op de boerderij is dan een mooie uitkomst.

Belangrijkste voordeel van een boerenerf-windmolen t.o.v. bijvoorbeeld zonnepanelen is dat een windmolen ook tijdens de niet-zonuren energie opwekt, denk vooral aan de winter en de nachten. Veel agrariërs hebben juist tijdens de niet-zonuren energie nodig. Een Windmolen is dan een mooie uitkomst.

De WES molens hebben een bewezen levensduur van 25 jaar en langer. De Lagerweij en WES molens produceren al sinds de jaren ’80 duurzame elektriciteit. Wilt u inzicht in de prestaties van de windmolens die al decennia energie produceren? Laat het ons weten.

Onze windmolens zijn via het internet verbonden met een Scada programma. SCADA betekent ‘Supervisory Control And Data Acquisition’, een speciaal voor de WES windmolens ontworpen Scada monitoring software.

Met het Scada programma op uw pc of mobiel, heeft u real-time, dus actueel inzicht in de windmolen prestaties en eventuele alarmen. Met het Scada programma kunt u zelfs op afstand uw windmolen aan of uitzetten. Daarnaast slaat het programma uw gegevens op, waardoor u naast de real-time, ook historische data kunt uitlezen.

Meer en uitgebreide informatie over de Scada monitoring vindt u op de Scada pagina.

De meeste dominante en meest voorkomende windrichting is het zuidwesten in Nederland.

Het meest ideale is een positie van de windmolen waarbij deze dominante windrichting zoveel mogelijk vrij van obstakels is. Verder is het bij windmolens op 15 meter ashoogte goed om deze minimaal 20 meter van bebouwing te installeren.

De fundering

Voor het meten van de samenstelling en dus de stevigheid van de ondergrond op uw locatie is een sondering nodig. Globaal kunt u uitgaan van een betonblok van circa 5 bij 5 meter met een dikte van 1,30m.

Het stalen anker is in de wapening van het fundament gevlochten. Hierop wordt de mast geïnstalleerd.

Voor de bouw van de windmolen is het belangrijk de ondergrond, en dan met name de stevigheid hiervan, te kennen. Middels een sondering kunt u de ondergrond, op de plek waar de windmolen gebouwd gaat worden, in kaart brengen.

Vergunningen

Iedere gemeente bepaalt zijn eigen beleid omtrent erfmolens. Wij zijn op de hoogte van het beleid in uw gemeente.

Of u een vergunning nodig heeft of alleen een meldingsplicht, is afhankelijk van de gemeente waarin u woont. Wij kennen het beleid in uw gemeente en kunnen u ondersteunen bij het indienen van een principeverzoek, een vergunning of de melding.

Een erfmolen plaatst u niet zomaar. Er gaat een gecontroleerd proces aan vooraf.

Een businesscase is een mooie eerste stap om te kijken wat de WES-boerenerfmolen voor u kan betekenen. Deze businesscase houdt rekening met de investering, de productie op uw locatie en uw huidige en toekomstige energieverbruik.

Na het opmaken en bespreken van de businesscase wordt het vergunningsproces opgestart. Dit proces is afhankelijk van het beleid in uw gemeente en begint, indien nodig, met het indienen van een principeverzoek. Daarna kan de vergunning dan echt worden aangevraagd. Wij kunnen u ontzorgen en dit proces voor u regelen.

Na het vergunningtraject volgt de eerste echt zichtbare stap met het plaatsen van de fundatie, gevolgd door het installeren van de molen. Na oplevering is uw molen klaar om duurzame energie te produceren. Dit gehele traject kunnen wij voor u verzorgen.

Kortom, een totaalpakket van eerste initiatief tot plaatsing en (meerjarig) onderhoud.

Subsidies

Bent u een rechtspersoon? Dan kunt u met de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) uw energiegebruik verduurzamen met een kleinschalig windmolen project. 

De hoogte van deze subsidie wordt bepaald door de rotor oppervlakte en bedraagt € 66 per m2 rotor oppervlak. De WES erfmolen heeft een rotordiameter van 20,4 meter, dit geeft een subsidie van (10,2)2*3,14 meter = 326 m2 = € 21.582,- (rotoroppervlakte van afgerond 327 m2)

De ISDE is een investeringssubsidie, die u betaald krijgt na de afhandeling van alle kosten voor de realisatie van de windmolen. Let op: de subsidie wordt aangevraagd nadat de omgevingsvergunning is aangevraagd en voordat u de koopovereenkomst aangaat! Wij ontzorgen u van begin tot eind.

Verder info:

Investeert u in bedrijfsmiddelen, bijvoorbeeld een boerenerfmolen, dan kunt u met een investeringsaftrek een bedrag van de winst aftrekken. U komt dan in aanmerking voor kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). De hoogte van de KIA hangt af van het geïnvesteerde bedrag.

EAI is een regeling waarbij u een bedrag in mindering mag brengen op de vennootschapsbelasting. De overheid heeft een lijst met innovatieve investeringen samengesteld waarvoor EAI kan worden aangevraagd.
Helaas wordt de (kleine) windmolen niet meer als innovatief beschouwd, waardoor hij jaren geleden al van deze lijst verdwenen is. Sowieso was enige combinatie van de EIA en de ISDE niet mogelijk. De Investering Subsidie Duurzame Energie (ISDE) is er gelukkig nog steeds.

De JOLA was een regeling voor jonge ondernemers. De POP3 JOLA is sinds 2021 niet meer aan te vragen.

De GMO subsidie voor groenten en fruit (sinds kort bekend als de subsidie Sectorale interventie Groenten & Fruit – SIG&F) kan worden toegepast bij de aanschaf van een kleine windmolen voor uw bedrijf. Hiervoor dient u aangesloten te zijn bij een producentenorganisatie. De aanvraagperiode loopt van 1 augustus t/m 2 oktober 2023.

Als de uitgaven voor milieu en klimaat ten minste 20% van de uitgaven van een operationeel programma van de producentenorganisatie dekken, worden de activiteiten die betrekking hebben op milieu en klimaat voor 80% EU gefinancierd.

Meer informatie?

Sjoerd Overpelt

Sjoerd Overpelt

Project ontwikkelaar